מנהל העיזבון

 

מנהל העיזבון

 

כאשר המצווה הותיר נכסים ו/או זכויות ו/או חובות אשר יש צורך לרכזם ולטפל בהם על מנת לשמור על זכויות צדדים רלוונטים- יטה בימ"ש על פי בקשת צד מעוניין למנות מנהל עיזבון קבוע.

 

מנהל העיזבון הקבוע מתמנה בד"כ במקביל למתן צו הירושה או צו קיום הצוואה, להבדיל ממנהל עיזבון זמני המתמנה לאחר פטירת המצווה.

 

מנהל העיזבון מתמנה ואחראי על כל נכסי העיזבון ולא על נכס/ים מסויימים.

 

מנהל העיזבון אשר התמנה ע"י בית המשפט כפוף למעשה להוראות שיינתנו ע"י בית המשפט. במידה ומנהל העיזבון אינו יודע ו/או קיים ספק באשר להתנהלות כלשהיא, עליו להגיש "בקשה למתן הוראות" לבית המשפט אשר יורה לו כיצד לנהוג .

 

 

מי יכול להתמנות?

תאגיד יכול לשמש כמנהל עיזבון. גם אחד היורשים ו/או היורשים כולם יכולים לנהל בעצמם את העיזבון ואין חובה למנות מנהל עיזבון

בד"כ כאשר אחד היורשים קטין ו/או פסול דין ממנה בית משפט מנהל עיזבון.

על המועמד לתפקיד לתת את הסכמתו למינוי, ובהיעדר הסכמה המינוי אינו תקף, במידה וקיימת הסכמה בדבר זהותו של מנהל העיזבון, אזי תוגש הבקשה לרשם לענייני ירושה. 

בהיעדר הסכמה תוגש בקשה לבית המשפט אשר יכול למנות מנהל עיזבון מטעמו.

 

תקופת המינוי של מנהל עיזבון קבוע, במידה ולא נקבעה התקופה בצו המינוי הינה למשך 24 חודשים. ניתן לבקש את הארכת תקופת המינוי ובימ"ש יכול להסכים להאריך את תקופת המינוי מעל תקופה של שנתיים מטעמים מיוחדים.

 

 

תפקידיו של מנהל העיזבון

על מנהל העיזבון לרכז את כל נכסי העיזבון, לנהלם לסלק את חובות העיזבון ובסוף לחלק את היתרה בין היורשים על פי האמור בצו הירושה או צו קיום הצוואה.

 

על מנהל העיזבון מוטלת חובה לפתוח חשבון בנק נפרד לטובת העיזבון ולהפקיד כל סכום שיתקבל עבור העיזבון בחשבון זה תוך רישום ומעקב אחר הכנסות והוצאות.

 

מנהל העיזבון יכול להמשיך בהליכי תביעה שפתח בהם המצווה לפני מותו, יכול לפתוח בהליכים משפטיים לגביית סכומים המגיעים לעיזבון, יכול לתבוע בשם העיזבון וכמובן עליו להתגונן מפני כל תביעה אשר מוגשת נגד העיזבון.

 

על כל מסמך שיוצא מטעמו של מנהל העיזבון חובה לציין את העובדה כי מדובר במנהל עיזבון.

 

ככלל על מנהל עיזבון לבקש הוראות מבית המשפט ואישור לביצוע פעולות כגון מכירה, השכרה ו/או שעבוד של נכס מנכסי העיזבון וכן כל פעולה אחרת החורגת מכינוס וניהול נכסי העיזבון. בהיעדר אישור בית המשפט לפעולה מסויימת, אזי לפעולה אין תוקף.

 

 

הוצאות ניהול העיזבון

הוצאות ניהול העיזבון כגון שכרו של מנהל העיזבון חלות בד"כ על העיזבון.

 

הוצאות הניהול ישולמו בד"כ לאחר הוצאות הלווית המצווה, הקמת מצבה והחזר הוצאות הטיפול בהוצאת צו ירושה / קיום צוואה.

 

 

חלוקת העיזבון

לאחר כינוס נכסי העיזבון, סילוק החובות והוצאות הניהול מחולקת היתרה ליורשים.

 

המועד לחלוקת נכסי העיזבון אינו קבוע בחוק, ועל כן על החלוקה להתבצע תוך זמן סביר בנסיבות הענין.