צו ירושה

 

אחר פטירת המצווה צו קיום הצוואה נועד להצהיר כי הצוואה הינה בת תוקף משפטי מחייב.

היעדר צוואה,זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר. בן הזוג מקבל מחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים שווה בשווה במחצית הנותרת. 

בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המיטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח (מבלי שיחשב יד נוספת), אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון.

 

* ידועים בציבור: על פי סעיף 55 לחוק הירושה, בהיעדר צוואה, זכות של ידוע או ידועה בציבור של הנפטר שווה לזו של בני זוג נשואים אך רק אם הידועים בציבור אינם נשואים לאחרים, וכאשר מוכיח בן הזוג שנותר בחיים כי הוא והמנוח חיו כידועים בציבור, קיימו משק בית משותף.

 

* ירושתו של נפטר שהותיר אחריו בן זוג אך לא הותיר ילדים מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג ובין הורי המנוח או אחיו ואחיותיו. בן זוג ואחים

מתחלקים 2/3 לבן זוג ו-1/3 מתחלק בין האחים.

 

* בן הזוג יורש את כל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו ילדים, אחים או הורים.

 

* הורי המנוח, אחיו ואחיותיו מתחלקים בכל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו בן או בת זוג ולא היו לו ילדים.

 

* ירושתו של נפטר שהותיר אחריו ילדים אך לא הותיר אחריו בן או בת זוג מתחלקת שווה בשווה בין ילדיו. אם גם ילדיו של הנפטר אינם בחיים, הירושה מתחלקת בין נכדיו של הנפטר. אם מי מילדי הנפטר נפטר לפניו חלקו עובר לנכדיו בחלקים שווים ביניהם. אם מי מיורשי הנפטר נפטר אחריו – חלקו עובר ליורשיו עפ"י צו ירושה/קיום צוואה.

 

* ירושתו של נפטר שלא היו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן או בת זוג, הורים או אחים, מתחלקת שווה בשווה בין הורי הוריו של הנפטר וצאצאיהם.

 

* ירושתו של נפטר ערירי עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי, ונשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שיתגלו לקבל את הירושה, לאחר חלוף  זמן הקבוע בחוק, עוברת הירושה לאוצר המדינה.

בנוסף לבקשה לצו ירושה יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

 

  • אגרות תשלום שובר כחול -אגרה בגין פתיחת תיק. שובר כתום - אגרה עבור פרסום בעיתון.

  • תעודת פטירה של המנוח/ה ושל כל יורש אחר שנפטר. יש צורך בתעודה מקורית או נושאת חותמת "נאמן למקור" של עו"ד.

  • יפוי כח - במידה והמבקש מיוצג ע"י עו"ד.

  • העתקי הודעות ואישורי משלוחם בדואר רשום לכל הזוכים בדבר הכוונה להגיש את הבקשה.

 

לחלופין ניתן להמציא מכתב מהזוכים בו הם חתומים כי הם יודעים על הגשת הבקשה.

 

את הבקשה והמסמכים המפורטים לעיל הנספחים לבקשה יש להכין ב-4 סטים שלמים, האחד - מקורי והנוספים-העתקים.