צו קיום צוואה

 

אחר פטירת המצווה צו קיום הצוואה נועד להצהיר כי הצוואה הינה בת תוקף משפטי מחייב.

מובהר עצם קיומה של צוואה לא מספיקה על מנת לפעול על פי האמור בה ולהעביר זכויות מכוחה, אלא יש להגיש "בקשה לצו קיום צוואה" לרשום לענייני ירושה לצורך מתן תוקף פס"ד מחייב לצוואה.

את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכול כל אדם לבקש: יורש או כל אחר המעוניין בקבלת הצו.

 

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

  • אגרות תשלום שובר כחול -אגרה בגין פתיחת תיק. שובר כתום - אגרה עבור פרסום בעיתון.

  • תעודת פטירה של המנוח/ה ושל כל יורש אחר שנפטר. יש צורך בתעודה מקורית או נושאת חותמת "נאמן למקור" של עו"ד.

  • עותק מקורי של הצוואה, במידה והצוואה המקורית אינה בנמצא יש להגיש בקשה נוספת להתיר את הוכחת הצוואה . 

  • יפוי כח - במידה והמבקש מיוצג ע"י עו"ד.

  • העתקי הודעות ואישורי משלוחם בדואר רשום לכל הזוכים בדבר הכוונה להגיש את הבקשה. לחלופין ניתן להמציא מכתב מהזוכים בו הם חתומים כי הם יודעים על הגשת הבקשה.

את הבקשה והמסמכים המפורטים לעיל הנספחים לבקשה יש להכין ב-4 סטים שלמים, האחד - מקורי, והנוספים-העתקים.

 

כמו כן יש לצרף 2 העתקים נוספים של הצוואה לצורך הכנת צו קיום הצוואה.

 

בבקשה לצו קיום צוואה של מנוח/ה שלא היה/תה תושב/ת ישראל יש לצרף בנוסף למסמכים המפורטים לעיל נסח רישום מקרקעין ו/או אישור חשבון בנק ו/או אישור אחר אשר יעיד כי קיים נכס כלשהו אשר יקנה לרשם סמכות מקומית לדון בבקשה.

 

במידה ואחד המסמכים אינו כתוב בעיברית או בערבית: יש לצרף תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך בשפה זרה, חוות דעת בדבר הדין הזר, ופסיקתא.

כל מסמך זר חייב לשאת חותמת של קונסול ישראל במדינה בה הונפק או חותמת "אפוסטיל".