העברת נכס ללא תמורה

 

רכשתם דירה מקבלן והדירה בשעה טובה מוכנה, הקבלן מזמין אתכם לקבל את כל אדם יכול לתת מתנה או ללא תמורה נכס (דירה או קרקע או אחר) אשר נמצא בבעלותו.הוראות סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) קובע כי כאשר אדם מוכר זכות במקרקעין ללא תמורה לקרוב שלו תהיה העסקה פטורה ממס שבח.

 

הוראות החוק קובעות מיהו "קרוב" לעניין הפטור.בהתאם לסעיף 1 , סעיף ההגדרות לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) הקובע:"קרוב" לאדם פלוני-

(1) בן זוג

(2) הורה, הורי ההורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה.

(3) אח או אחות ובני זוגם

(4) איגוד שהוא בשליטתו

 

אך היות ומדובר ב"עסקה" שימוש בפטור זה יעצור את מניין הימים שלתקופת הארבע שנים הקבועה בפטור הנפוץ, וכדי למכור דירה נוספת יצטרך "נותן המתנה" להמתין 4 שנים עד למכירה הבאה ללא שימוש בפטור.

 

אך בסעיף 62 נקבעו שני מקרים, סייגים בהם נתינת מתנה "אינה עוצרת את מניין הימים" ויהיה ניתן למכור מיד לאחר מכן דירה נוספת בפטור ממס שבח ללא הגבלה:

1. הוראות סעיף 62 (ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) קובע:

(ב) מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, ללא תמורה, מיחיד לבן זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס; לענין זה, "בן זוג המתגורר יחד אתו בדירה" - מי שעשוי לחול עליו סעיף 55 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, וחי ביחד עם בן זוגו חיי משפחה במשק בית משותף בדירת המגורים הנמכרת, שנה לפחות לפני המכירה.

 

דהיינו:נתינת מתנה לבן זוג / בת זוג אינו עוצרת את מניין הימים ויהיה ניתן לאחר מכן למכור דירה נוספת בפטור לפי 49ב(1).

2. לפי סעיף 49ב(1)(א) – נקבע:

49ב- המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:(1) המוכר לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס; לענין זה, מכירה בפטור ממס - לרבות מכירה בפטור חלקי, אך למעט -

[א] מתנה פטורה על פי סעיף 62 לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה.

דהיינו:

נתינת מתנה לילדו של נותן המתנה אינו עוצרת את מניין הימים ויהיה ניתן לאחר מכן למכור דירה נוספת בפטור לפי 49ב(1).

על כן ניתן להסיק כן רק מתנה לילד או בן זוג/בת זוג אינו "מבזבז" פטור הנפוץ של 1 לארבע שנים.

כל נתינת מתנה ל"קרוב" אחר, יעצור את מניין הימים של הפטור הקלאסי ויצטרך נותן המתנה להמתין ארבע שנים נוספות.

עם זאת כדאי להתייעץ עם מומחה לעניין מיסוי מקרקעין שכן ישנם פטורים נוספים אשר ניתן להשתמש בהם.

 

למשל: כדאי למכור דירה בפטור הנפוץ לפי 49ב(1) ומיד לאחר מכן לתת דירה במתנה לפי סעיף 62.

מסקנה נוספת:

מתנה לנכד, מתנה להורה או מתנה לאח עוצרת את מניין הימים.

אם כך- אז מתי כדאי להשתמש בסעיף 62?

שימוש בפטור לפי סעיף 62 מאפשר עסקת מתנה ללא תשלום מס שבח לקרובים אחרים אך יעצור מכירות עתידיות ו"יאפס" את מניין הימים מחדש.

שימוש נוסף כדאי בסעיף 62 הוא כאשר המתנה היא אינה דירת מגורים והיא עסק או קרקע או אחר היות ובפטור הנפוץ ניתן להשתמש רק בדירת מגורים.

חשוב לדעת כי כאשר "קרוב" מקבל מתנה, תהיה תקופת צינון בה לא יוכל למכור את דירת המתנה לצד ג', תקופת הצינון תקבע לפי מצבו האישי:

המחוקק ורשויות המס חוקקו סעי זה על מנת להימנע מתכנון מס אגרסיבי בו יוכלו מכרים להעביר דירה במתנה לקרוב ומיד לאחר מכן לבקש למכורה.

בסעיף 49ו נקבעו תקופות הצינון של מקבל המתנה:

אם מקבל המתנה נשוי/חד הורי:

והוא ילדו של נותן המתנה- יצטרך להמתין תקופה של שנה בטרם מכירתה לצד ג'.

והוא אינו ילדו של נותן המתנה - יצטרך להמתין תקופה של שנתייםבטרם מכירתה לצד ג'.אם מקבל המתנה אינו נשוי:

והוא ילדו של נותן המתנה ולא התגורר בדירה- יצטרך להמתין תקופה של 3 שנים בטרם מכירתה לצד ג'.

והוא אינו ילדו של נותן המתנה וכן התגורר בדירה- יצטרך להמתין תקופה של 3 שנים בטרם מכירתה לצד ג'.

אם מקבל המתנה אינו התגורר בדירה - יצטרך להמתין תקופה של 4 שנים בטרם מכירתה לצד ג'.

אם מקבל המתנה מתחת לגיל 18- תקופות הצינון יחלו מיום שימלאו למקבל המתנה 18 שנים.

אם מקבלי המתנה הם זוג בגילאים שונים – בחן ותחל תקופת הצינון לפי גילו של המבוגר מבן בני הזוג.

מקבל המתנה זכאי לפטור חלקי במס רכישה לפי סעיף 20 נקבע:

"במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל."

לכן, ייעשה חישוב רגיל של רכישת דירה יחידה או דירה נוספת, ושווי מס הרכישה שיצא יוכפל בשליש ( 1/3 ), יש למלא בשומה העצמית בקשה קבלת פטור חלקי לפי סעיף זה.

כאשר מדובר בבני זוג - לא יחול כלל מס רכישה על מקבל המתנה.

שערוך שווי העסקה:

כמו כן היות ולרשויות המס אין הערכה בטופס דיווח העסקה מהי שוויה של העסקה, ניתן יהיה לשער את שווי הדירה או להיעזר בבעל מקצוע, במידה ומדובר בשווי ריאלי, יקבלו רשויות המס את שווי העסקה, במידה והשווי יהיה "חשוד" או נמוך באופן משמעותי (וכן גם בבדיקות מדגמיות) יהיו רשאיות רשויות המס לבצע בדיקה ולמסות בהתאם למידע שימצא בידם.

 

העברה ללא תמורה בין קרובי משפחה

יחיד (לא חברה) המקבל דירת מגורים במתנה מקרוב, ישלם 1/3 ממס הרכישה הרגיל אשר יחול אילו לולא קיבל הדירה /הקרקע /העסק במתנה.

העברת דירת מגורים, בין בני זוג, במתנה, פטורה ממס רכישה לחלוטין. אך אם אינם מתגוררים בדירה ישלמו מס רכישה בשיעור של 1/3 ממס הרכישה הרגיל.

 

חישוב מס רכישה במתנות

מאחר ובשעה שמעבירים דירה בין קרובים במתנה אין מפגש רצונות בין מוכר לקונה, לכן אין מחיר מוסכם ויש להעריך את הדירה כפי שהייתה נמכרת או נרכשת בין קונה למוכר בשוק החופשי. לאחר הערכת הדירה יחושב מס הרכישה בהתאם לאמור לעיל.

כאשר מועבר רק חלק מדירה במתנה בין קרובים, יערך החישוב לגבי הדירה בשלמותה, ומקבל המתנה ישלם שליש (1/3) מהמס על החלק היחסי שיקבל מקרובו: ואם קיבל מחצית דירה ישלם ? משליש מס הרכישה הרגיל.

קרובים: בני-זוג, הורים, בנים, נכדים, נינים, בני-זוג של צאצא, אח ואחות.